සාදරයෙන් පිලිගනිමු ඔබගේ

ගෙවීම මෙහිදී සිදු කරන්න

ඔබ සිදුකරන ගෙවීම Paypal හරහා සිදුවන අතර ඔබට Paypal ගිනුමක් තිබීම අත්‍යවශය නොවේ.

ඔබගේ Visa හො Master කාඩ්පතෙන් ගෙවීම් කල හැක. ගෙවීම් කොටත් 3 කට වර්ග කල ඇති අතර 3$ අත්තිකාරම් මුදලක් ලෙස වැඩේ බාර දීමට පෙර ගෙවිය යුතුය.

ඔබට අවශ්‍ය කාර්ය ඉටු කිරීමෙන් අනතුරුව 7$ ගෙවිමට හැක. නැතිනම් සම්පුර්ණ මුදල ලෙස 9$ක් එකවර ගෙවීමේ හැකියාවක්ද ඇත.

මෙහිදී ඔබට 1$ ක වට්ටමක් හිමි වේ. ඔබගේ ඊමෙල් ලිපිනය සදහන් කිරීම සහයක් වනු ඇතී.

Paymet Type
Your E-mail

www.union.lk/ptc

Facebook හරහා මා සමග සම්භන්ධ වීමට මෙතන Click කරන්න